Rozmowa informacyjna

ROZMOWA  INFORMACYJNA 20.08.2015r

Szkoła nr 1 im. Matki Ewy  –  godz 10.00

Szkoły nr 8 dla Dorosłych im. Matki Ewy – godz. 16.00

ZAPRASZAMY!!!

WARUNKI PRZYJĘCIA KANDYDATÓW

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie powinni dostarczyć w białej wiązanej teczce następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie do szkoły,
  • życiorys w formie CV,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej – nie wymagana jest matura (oryginał lub poświadczony notarialnie odpis),
  • 4 zdjęcia opisane na odwrocie –    imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki w szkole,
  • ksero dowodu osobistego.

Teczka powinna być opisana wg wzoru:

imię i nazwisko

– kierunek kształcenia

 

Na rozmowę informacyjną kandydat przynosi do wglądu aktualną książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY-7