J.Garasimowicz

Joanna Garasimowicz urodziła się 15.11.1952r. w Tarnowskich Górach. W latach 1967 – 1972 uczęszczała do bytomskiego Liceum Medycznego. Jest jedną z pierwszych wychowanek mgr Janiny Czerenkiewicz. W szkole pielęgniarskiej aktywnie działała w Związku Harcerstwa Polskiego. Po ukończeniu szkoły pracowała przez trzy lata w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej w Górniczym Centrum Rehabilitacji Leczniczej i Zawodowej w Reptach Śląskich. W 1975r. podjęła studia w Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach na Wydziale Pielęgniarskim. Po ich ukończeniu rozpoczęła pracę w charakterze nauczyciela zawodu w Zespole Szkół Chemiczno – Medycznych w Tarnowskich Górach, w której pracowała do 1986r. W latach 1975 – 1986 pełniła funkcję kuratora społecznego Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego w Bytomiu. We września 1986r. przechodzi do pracy w Zespole Szkół Medycznych w Bytomiu. Od razu powierzono jej wychowawstwo klasy pierwszej w Liceum Medycznym. W ramach dodatkowych obowiązków zajmowała się młodzieżą sprawującą trudności wychowawcze. Prowadziła zajęcia w pracowni zawodowej pielęgniarstwa. W 1987r. powierzono jej funkcję kierownika szkolenia praktycznego. Organizowała i nadzorowała przebieg szkolenia praktycznego uczniów Liceum Medycznego oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej Higienistek Szpitalnych, a w następnych latach również w Medycznym Studium Zawodowym w zakresie kształcenia pielęgniarek. Pełniąc tę funkcję rozwija i doskonali nauczanie procesu pielęgnowania, wdraża go na stanowiskach szkoleniowych w zakładach służby zdrowia, w których organizowane jest szkolenie praktyczne. Osiągnięcia w tej dziedzinie prezentowała w 1989r. na Wojewódzkiej Konferencji Metodycznej dla nauczycieli zawodu szkół pielęgniarskich województwa katowickiego. W tym okresie była także opiekunem uczennic przygotowujących się do kolejnych edycji Konkursu z Organizacji Pracy Pielęgniarskiej. Przez wiele lat pełni funkcję przewodniczącej Szkolnej Komisji Przedmiotowej Pielęgniarstwa. W 1997r. wygrywa konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Medycznych w Bytomiu. Kontynuuje prace na rzecz rozwoju szkoły podjęte przez poprzedniego dyrektora mgr Elżbietę Nawrot. W 1999r.inicjuje prace na rzecz badania jakości pracy szkoły, powołując Zespół ds. Jakości, który w kolejnych latach bada poszczególne obszary pracy szkoły, sporządza raporty, w oparciu o które rada pedagogiczna podejmuje program naprawczy. Od tego roku działa w szkole Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli. Powołuje Zespół ds. WDN i lidera WDN. Organy te czuwają nad stroną organizacyjną WDN. Kolejnym przedsięwzięciem podjętym w 1999r. było powołanie Zespołu ds. Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, który opracował zasady oceniania stosowane w szkole oraz czuwał nad sprawnym jego wdrażaniem. Czuwała nad przebiegiem stażu zawodowego nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego. W latach 2002 – 2007 20 nauczycieli uzyskało awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego, 10 nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego. W trakcie pełnienia funkcji dyrektora szkoła podejmuje i przeprowadza szereg inicjatyw na rzecz współpracy ze środowiskiem. Szkoła organizuje cztery edycje Spartakiad Integracyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, cztery edycje Mistrzostw Makijażu i Charakteryzacji, współpracuje z Zarządem Głównym Aktywnej Rehabilitacji w Warszawie, Śląską Grupą Aktywnej Rehabilitacji, Śląskim Teatrem Tańca w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi. Rzecznikiem Osób Niepełnosprawnych w Bytomiu. Szkoła także ściśle współpracuje z towarzystwami naukowymi: Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Polskim Towarzystwem Dietetyków oraz Sekcją Elektroradiologii Polskiego Towarzystwa Naukowego. Na podkreślenie zasługuje także ogromny wkład pracy dyrektor Joanny Garasimowicz w zakresie prowadzonej od 2001 r. współpracy ze Śląską Akademią Medyczną na etapie organizowania na terenie Bytomia kształcenia pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów, dietetyków i kosmetologów na poziomie licencjata. W związku z transformacją kształcenia w wyżej wymienionych zawodach wielu nauczycieli rozpoczęło pracę na Śląskiej Akademii Medycznej na stanowisku asystenta. Obecnie większość nauczycieli z tej grupy posiada tytuł doktora nauk. W 2005 roku budynek przy ulicy Piekarskiej 18 przekazany został Śląskiej Akademii Medycznej. Pani dyrektor przeprowadziła szkołę do budynku przy ulicy Wrocławskiej 120, który został wyremontowany i zmodernizowany ze środków unijnych. W budynku tym mieści się również Politechnika Śląska. Za swój wkład pracy Joanna Garasimowicz została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, dwukrotnie Nagrodę Kuratora Oświaty oraz czterokrotnie Nagrodę Prezydenta Miasta Bytomia.