Opiekun osoby starszej

System kształcenia: zaoczny – 2 lata

Absolwent szkoły może być zatrudniony w:

– domach opieki społecznej,

– instytucjach zajmującymi się sprawowaniem opieki w formie stacjonarnej, dziennej, w środowisku domowym opieką nad człowiekiem starszym, przewlekle chorym, niepełnosprawnym.

Wymagania właściwe dla zawodu:

– umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi,

– dojrzałość emocjonalna,

– odporność na sytuacje trudne i stres,

– umiejętność pokonywania przeszkód i ograniczeń w działaniu,

– odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, systematyczność- ,

– życzliwość, wrażliwość, empatia,

– poszanowanie godności drugiego człowieka,

– dobry stan zdrowia,

– wytrzymałość fizyczna.

 

Wykaz przedmiotów objętych planem nauczania:

– podstawy psychologii i socjologii,

– podstawy psychopatologii,

– polityka społeczna,

– podstawy prawa i ekonomiki,

– choroby wieku starszego,

– opieka nad osobą starszą,

– metodyka pracy z podopiecznym,

– organizacja czasu wolnego,

– promocja zdrowia i profilaktyka,

– język obcy zawodowy,

– język migowy,

– zajęcia praktyczne,

– praktyki zblokowane.