Historia szkoły

60 LAT „MEDYKA”

Od Liceum Medycznego do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Bytomiu.

W 1962r. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej, na wniosek Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej w Katowicach oraz na podstawie ustawy o rozwoju systemu i wychowania z 15 lipca 1961 roku, wydał zgodę na utworzenie na terenie województwa katowickiego sześciu szkół medycznych. Wśród nich uwzględniono otwarcie Liceum Medycznego Pielęgniarstwa w Bytomiu.

Szkoła zlokalizowana została w budynku V / obecnie I / Liceum Ogólnokształcącego im. J. Smolenia przy ul. Strzelców Bytomskich 9 w Bytomiu.

2 września 1962 r. nastąpiło uroczyste rozpoczęcie pierwszego roku nauki w Liceum Medycznym. Naukę podjęło 135 dziewcząt w trzech oddziałach klasy pierwszej.

Funkcję dyrektora objął mgr Stanisław Huk – ówczesny dyrektor Liceum Ogólnokształcącego. Zastępcą dyrektora została w 1963r. nauczycielka zawodu Leokadia Socha.

Ze względu na trudne warunki lokalowe oraz na fakt, iż większość pracowni do nauki przedmiotów ogólnokształcących była wspólna z Liceum Ogólnokształcącym, zajęcia w szkole odbywały się w godzinach popołudniowych.

Bazę do nauki zawodu stanowiła sala demonstracyjna, na którą zaadaptowano balkon auli. Zajęcia praktyczne odbywały się w Szpitalu Górniczym w Bytomiu. Przez lata działalności dyrekcja szkoły usilnie starała się o powiększenie bazy lokalowej.

W 1963 roku szkoła otrzymała część budynku znajdującego się na terenie Szpitala Górniczego w Bytomiu, zwanego ,, Domem Lekarza”. Urządzone tam zostały trzy pracownie zawodowe.

W 1971 r. przeszedł na emeryturę mgr Stanisław Huk, a stanowisko dyrektora objęła mgr Elżbieta Nawrot.

1 września 1974r., zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, nastąpiła reorganizacja szkoły i przekształcenie jej w Zespół Szkół Medycznych.

Od tego roku działało obok Liceum Medycznego- Medyczne Studium Zawodowe z Wydziałem Pielęgniarstwa. Dwa lata później, w 1976 roku. powstały Medycznym Studium Zawodowym Wydziały Położnych i Higienistek Szkolnych.

W czasie funkcjonowania placówki starano się o zapewnienie dobrych warunków socjalno-bytowych młodzieży spoza Bytomia. W roku szk. 1976/77 otwarto internat na 50 miejsc przy ul. gen. Niedźwiadka – Okulickiego18 / dawniej H. Sawickiej /.

Wielkim wydarzeniem w życiu szkoły było nadanie jej 12 kwietnia 1980 roku imienia Alfreda Fiderkiewicza, zasłużonego lekarza i społecznika oraz wręczenie sztandaru. Sztandar został ufundowany przez dyrekcję Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bytomiu.

Pomimo dobrze układającej się współpracy z LO, dyrekcja Zespołu Szkół Medycznych usilnie starała się o uzyskanie własnego budynku, gdyż istniejąca baza lokalowa nie wystarczała na kształcenie potrzebnej ilości personelu medycznego. W 1982 roku, władze miasta, dzięki staraniom dyrektora szkoły oraz dyrekcji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bytomiu, przekazały na potrzeby szkoły budynek przy ul. Piekarskiej 18, w którym szkoła funkcjonowała do 2007roku.

W szkole otwierano kolejne kierunki kształcenia. We wrześniu 1984r. rozpoczął działalność Wydział Pielęgniarstwa dla Pracujących, w 1985 roku – Wydział Elektroradiologii. W roku 1987 otwarto Wydział Fizjoterapii oraz Zasadniczą Szkołę Zawodową Higienistek Szpitalnych. W 1988 roku uruchomiono Wydział Dietetyki, a 1994r. rozpoczęło pracę Policealne Studium Kosmetyczne. W roku 1997 otwarto Wydział Opiekunka dziecięca.

Z tego okresu funkcjonowania szkoły z różnych względów niektóre wydziały zostały zamknięte: Liceum Medyczne – 1997 r., Wydział Pielęgniarstwa dla Pracujących – 1989r., Wydział Higieny Szkolnej – 1986r., Zasadnicza Szkoła Zawodowa Higienistek Szpitalnych – 1990 r.

Z dniem 01.01. 1994r. szkoła, której organem założycielskim był Minister Zdrowia, a prowadzącym, z upoważnienia Wojewody Katowickiego, Lekarz Wojewódzki, przeszła pod zarząd gminy Bytom.

W roku 1997 nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Po odejściu na emeryturę dyrektora, mgr Elżbiety Nawrot, funkcję tą objęła mgr Joanna Garasimowicz.

W roku 2001, wskutek reorganizacji szkolnictwa średniego medycznego zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, część wydziałów szkoły została wchłonięta przez szkolnictwo wyższe. Były to takie kierunki kształcenia, jak: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia i dietetyka. Wraz z nimi opuściła szkołę grupa nauczycieli, która podjęła pracę w Śląskiej Akademii Medycznej.

Zespół Szkół Medycznych funkcjonował w swojej nazwie do 2005r., kiedy to Uchwałą Rady Miejskiej został przekształcony w Szkołę Policealną nr 1.

Szkoła Policealna nr 1 wchłonęła, funkcjonujące, jako oddzielne w nazwie Policealne Studium Kosmetyczne.

Rok 2005, to również rok dalszego rozwoju szkoły. Otwarte zostały cztery nowe kierunki kształcenia: Technik masażysta, Opiekunka środowiskowa, Opiekun w Domu Pomocy Społecznej oraz Asystent Osoby Niepełnosprawnej.

W roku 2005 szkoła zmieniła swoją siedzibę. Została ona przeniesiona do budynku przy ulicy Wrocławskiej 120, w którym funkcjonuje do dzisiaj.

W roku szkolnym 2007/2008 nastąpiły kolejne ważne zmiany organizacyjne w szkole. Szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Policealnych. Uchwałą Rady Miejskiej w Bytomiu, w Zespole utworzono Szkołę Policealną nr 8 dla Dorosłych, kształcącą w systemie zaocznym oraz funkcjonująca Szkołę Policealną nr 1, kształcącą w systemie stacjonarnym.

Nastąpiła również zmiana na stanowisku dyrektora. Odeszła na emeryturę dyrektor, mgr Joanna Garasimowicz, a jej funkcję objęła mgr Hanna Chłopecka, która piastuje ja nadal.

Poszerzyła się również oferta edukacyjna szkoły. Zostały otwarte kolejne kierunki kształcenia. W roku 2007 – Terapeuta zajęciowy, a w 2008 – Asystentka stomatologiczna, Opiekun medyczny, 2009 – Technik Usług fryzjerskich, 2011 – Opiekun osoby Starszej i Ratownik Medyczny.

Z dniem 01.09.2009r. szkoła po raz kolejny zmienia swoją nazwę. Z obecnej : Zespół Szkół Policealnych na Zespół Policealnych Szkół Medyczno- Społecznych, a od 1.09.2020 szkoła przyjęła nazwę :

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W BYTOMIU.

Szkoła jest placówką kreatywną. W doborze kierunków kształcenia odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy. Jest placówką, która od początku swego istnienia współpracuje ze środowiskiem lokalnym i podejmuje liczne działania na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych miasta Bytomia i jego okolic w zakresie promowania zdrowia.

Odnosiła i odnosi znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach zawodowych. Misją naszej szkoły jest ,, Przygotowanie absolwenta do wzorowej pracy w nowoczesnej i zintegrowanej Europie” .Szkoła kształci młodzież i dorosłych w zawodach służących zdrowiu. Stwarza możliwości zdobycia dodatkowych umiejętności służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Wyposaża absolwenta w ,, kompetencje młodego Europejczyka”. Współpracuje z fundacjami, wyższymi uczelniami i towarzystwami naukowymi.

Tekst opracowała: mgr Hanna Chłopecka

Do jego utworzenia zostały wykorzystane materiały z monografii o szkole: ,, 35- lecie Zespołu Szkół Medycznych im. dr. Alfreda Fiderkiewicza w Bytomiu” autorstwa mgr Hanny Szuberskiej- Ludczak.