Nabór śródroczny na opiekuna medycznego trwa. Rozpoczynamy od lutego 2024r. ZAPRASZAMY!!!

System kształcenia: zaoczny – 1 rok

Absolwent szkoły może być zatrudniony w kraju i za granicą w:

– -placówkach opieki zdrowotnej,

– -oœśrodkach rehabilitacyjnych,

– -opiece œśrodowiskowej,

– -fundacjach i stowarzyszeniach.

Wymagania właściwe dla zawodu:

  • – œświadectwo ukończenia szkoły œśredniej,
  • – zainteresowania humanistyczne i medyczne,
  • – życzliwoœść i cierpliwość w stosunku do ludzi,
  • – odpowiedzialnośćœ i sumiennośćœ,
  • – brak alergii na œśrodki dezynfekcyjne.