Opiekun medyczny

System kształcenia: zaoczny – 1 rok

Absolwent szkoły może być zatrudniony w kraju i za granicą w:

– placówkach opieki zdrowotnej,

– ośrodkach rehabilitacyjnych,

– opiece środowiskowej,

– fundacjach i stowarzyszeniach.

Wymagania właściwe dla zawodu:

– świadectwo ukończenia szkoły średniej,

– zainteresowania humanistyczne i medyczne,

– życzliwość- i cierpliwość- w stosunku do ludzi,

– odpowiedzialność- i sumienność- ,

– brak alergii na środki dezynfekcyjne.

Do podstawowych zadań zawodowych opiekuna medycznego należą:

– rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,

– pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych,

– pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej,

– aktywizowanie osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności życiowej,

– zapewnianie osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego,

– postępowanie zgodnie z zasadami etyki,

– udzielanie wsparcia emocjonalnego osobie chorej i niesamodzielnej oraz jej rodzinie.

Wykaz przedmiotów objętych planem nauczania:

– podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii,

– anatomia, fizjologia i patologia,

– zdrowie publiczne

– opieka nad osobą chorą i niesamodzielną,

– pracownia zabiegów higienicznych,

– podstawy prawa i ekonomiki,

– zajęcia praktyczne.