Opiekunka dziecięca

System kształcenia:  dzienny/wieczorowy – 2 lata

Absolwent szkoły może być zatrudniony w żłobkach, domach małego dziecka, rodzinnych domach dziecka, przedszkolach – grupa wiekowa do lat trzech, oddziałach szpitalnych, sanatoriach, placówkach wsparcia dziennego, placówkach socjalizacyjnych, placówkach resocjalizacyjnych, w praktyce prywatnej.

Wymagania właściwe dla zawodu:

Cechy psychofizyczne: zrównoważone reakcje emocjonalne, zdolność- do swobodnego i spontanicznego nawiązywania kontaktu z dzieckiem,  zdolność- tolerancji, wrażliwość- uczuciowa, wrażliwość- estetyczna, uzdolnienia artystyczne i manualne, zamiłowanie do pracy z dzieckiem, spostrzegawczość, wytrwałość, cierpliwość.

Postawy: empatia, tolerancja, delikatność, takt, wrażliwość, życzliwość, uczuciowość, odpowiedzialność, obowiązkowość, samokontrola, aktywność, samokrytycyzm, potrzeba ciągłego rozwoju własnej osoby.

Charakterystyka programu kształcenia

§ Podstawy funkcjonowania człowieka w środowisku:

– charakterystyka psychofizycznych i społecznych aspektów rozwoju człowieka,

– nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych,

– kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i radzenia sobie ze stresem,

– promowanie zdrowia,

– stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

– stosowanie przepisów prawa w działalności opiekuńczej.

§ Rozwój psychomotoryczny małego dziecka:

– rozpoznawanie osiągnięć- rozwojowych w poszczególnych etapach życia dziecka,

– stymulowanie rozwoju psychomotorycznego i osobowości dziecka,

– opiekowanie się dzieć- mi z trudnościami wychowawczymi i zaburzeniami rozwoju.

§ Pielęgnacja dziecka:

– organizowanie opieki nad dzieckiem w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

– pielęgnowanie dziecka zdrowego,

– pielęgnowanie dziecka chorego.

§ Prace artystyczne i techniczne:

– stymulowanie rozwoju dziecka poprzez wykonywanie prac technicznych i plastycznych,

– wspomaganie rozwoju dziecka muzyka,

– wspomaganie rozwoju dziecka literaturą dziecięcą.

§ Praktyka zawodowa.