Opiekun medyczny

System kształcenia: zaoczny – 1 rok

Absolwent szkoły może być zatrudniony w kraju i za granicą w:

- placówkach opieki zdrowotnej,

- ośrodkach rehabilitacyjnych,

- opiece środowiskowej,

- fundacjach i stowarzyszeniach.

Wymagania właściwe dla zawodu:

- świadectwo ukończenia szkoły średniej,

- zainteresowania humanistyczne i medyczne,

- życzliwość- i cierpliwość- w stosunku do ludzi,

- odpowiedzialność- i sumienność- ,

- brak alergii na środki dezynfekcyjne.

Do podstawowych zadań zawodowych opiekuna medycznego należą:

- rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,

- pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych,

- pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej,

- aktywizowanie osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności życiowej,

- zapewnianie osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego,

- postępowanie zgodnie z zasadami etyki,

- udzielanie wsparcia emocjonalnego osobie chorej i niesamodzielnej oraz jej rodzinie.

Wykaz przedmiotów objętych planem nauczania:

- podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii,

- anatomia, fizjologia i patologia,

- zdrowie publiczne

- opieka nad osobą chorą i niesamodzielną,

- pracownia zabiegów higienicznych,

- podstawy prawa i ekonomiki,

- zajęcia praktyczne.